LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN QUỸ, THU, CHI QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Đánh giá:
Giá bìa: 350,000đGiảm giá: -31%
Giá bán: 241,500đ

Mã sách: #258

Tác giả: Vũ Tươi

Nhà xuất bản: Tài chính

Trạng thái: Còn hàng

Đặt mua hàng:

Số lượng:

                                                                               

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất:  Quy định mới về quản lý thu, chi qua kho bạc nhà nước
Phần thứ hai:  Luật Ngân sách Nhà nước
Phần thứ ba:  Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,  miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán
Phần thứ tư:  Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ năm:  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tài sản, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị
Phần thứ sáu:  Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
 
Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350,000đ/1 quyển 
TOP